Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đây, Chính phủ quyết nghị ban hành tiêu chuẩn, chỉ tiêu, tiêu chí và biện pháp thi công chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH.

Cụ thể, về tiêu chuẩn, UBND 1 vài cấp căn cứ 1 vài tiêu chí, biện pháp thi công chỉ tiêu để thi công chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự bảo hiểm xã hội ở địa phương và trình Hội đồng nhân dân cộng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đồng thời thi công kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đây phân tích, phân tích tính khả thi và biện pháp thực hiện chỉ tiêu cho GĐ 2019 – 2020.

Hằng năm, UBND 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương báo cáo về việc thi công chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự bảo hiểm xã hội gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp có 1 vài bộ, ngành, địa phương áp dụng tổng kết, phân tích việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH GĐ 2019 – 2020 và đề xuất Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH cho GĐ từ năm 2021 trở đi đối có từng địa phương cho thích hợp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH gồm: Số người tham dự bảo hiểm xã hội (số người tham dự BHXH ép buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp); mật độ tham dự bảo hiểm xã hội (mật độ tham dự BHXH ép buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp; tốc độ phát triển số người tham dự BHXH (tốc độ phát triển số người tham dự BHXH ép buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp).

Về tiêu chí, và biện pháp, bước 1 xác định 1 vài tiêu chí: Các địa phương trên cơ sở kết quả tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, đồng thời ước thực hiện cả năm hiện hành để làm cơ sở áp dụng tiên liệu, xác định số liệu cho năm thứ hai bao gồm: Xác định đối tượng thuộc diện tham dự BHXH trong lực lượng lao động ở địa phương (bao gồm đối tượng thuộc diện phải đăng ký thường trú, tạm trú ở địa phương); xác định đối tượng đang tham dự BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ở địa phương; xác định 1 vài đối tượng tiềm năng cần khai thác.

Bước 2 xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH ở địa phương. Cụ thể, trên cơ sở số liệu đối tượng tiềm năng phân loại theo nhóm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các năm thứ hai, 1 vài địa phương thi công chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 và năm 2020; đồng thời thi công kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đây phân tích, phân tích tính khả thi và biện pháp thực hiện chỉ tiêu.

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của 1 vài địa phương phải chắc chắn: Đối có BHXH ép buộc và bảo hiểm thất nghiệp, mật độ tổng số lao động tham dự chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham dự vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020; đối có BHXH tự nguyện, tốc độ tăng lên đối tượng tham dự của năm sau so có năm trước ít nhất bằng 30% – 50% so có năm trước.

Chính phủ đề nghị UBND 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc 1 vài sở, ban, ngành liên quan căn cứ tiêu chuẩn, chỉ tiêu, kế hoạch đã thi công để triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đồng bộ 1 vài nhóm biện pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham dự BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong đây trước mắt tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 1 vài cơ quan có liên quan (1 vài cơ quan lao động, thuế, kế hoạch – đầu tư, bảo hiểm xã hội…) để nắm bắt chính xác số công ty, người lao động thuộc diện tham dự BHXH ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp để đề nghị người lao động, người sử dụng lao động tham dự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đây, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, độc đáo là thanh tra chuyên ngành về đâyng BHXH của cơ quan BHXH, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra 1 vài công ty có dấu hiệu trốn đâyng, đâyng không đủ số lao động thuộc diện tham dự đâyng BHXH ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp; công ty chậm đâyng BHXH, xử lý nghiêm 1 vài trường hợp cố tình vi phạm.

Tập trung đôn đốc, đề nghị người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham dự BHXH ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp, trong đây lưu ý đối có 1 số nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong 1 vài hộ kinh doanh, tổ hợp tác, 1 vài công ty nhỏ; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định ở Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net