Dư nợ tín dụng chính sách đạt 67% kế hoạch năm

Trong nửa đầu năm nay, tổng dư nợ 1 số chương trình tín dụng chính sách bán hàng ở Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 5,8% so có cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ 1 số chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, đã đi vào vận hành 67% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội đã bám sát 1 số nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và nghị quyết HĐQT, phối hợp nghiêm ngặt có 1 số cấp, 1 số ngành, 1 số tổ chức chính trị – xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều 1 sốh thức, chỉ đạo điều hành đã đi vào vận hành tốt nhiệm vụ được giao trên toàn bộ 1 số lĩnh vực vận hành. Nguồn vốn đã cung cấp kịp thời nhu cầu giải ngân 1 số chương trình tín dụng chính sách bán hàng và chắc chắn nguồn vốn thanh khoản, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực thực hiện 1 số 1 sốh thức củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng 1 1 sốh bền vững.

.
6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 33.998 tỷ đồng, giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 1 số đối tượng chính sách bán hàng khác tiếp cận nguồn vốn

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách bán hàng xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) so có năm 2017. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 13.893 tỷ đồng, tăng 3.197 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 10.908 tỷ đồng, tăng 1.863 tỷ đồng; huy động vốn của 1 số tổ chức, cá nhân trên phân khúc đạt 22.548 tỷ đồng, tăng 4.054 tỷ đồng.

Tổng dư nợ 1 số chương trình tín dụng đến nay đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (+5,8%) so có cuối năm 2017, có hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và 1 số đối tượng chính sách bán hàng khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ 1 số chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, đã đi vào vận hành 67% kế hoạch cả năm.

Chất lượng vận hành tín dụng chính sách bán hàng không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện chỉ chiếm 0,81% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,42%.

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách bán hàng xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) so có năm 2017.

Cùng có đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối có tín dụng chính sách bán hàng xã hội.

Với kết quả cụ thể kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, ngân sách nhà nước đã cấp bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội 4.142,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 7.100 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1.863 tỷ đồng so có cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến ngày 30/6/2018 đạt 10.908 tỷ đồng.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 33.998 tỷ đồng, tăng 2.756 tỷ đồng so có cộng kỳ năm trước, giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 1 số đối tượng chính sách bán hàng khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách bán hàng góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 137.000 lao động, trong đó, gần 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 10.000 học sinh, sinh viên có tình cảnh gặp khó vay vốn học tập; thi công gần 840.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; thi công trên 14.600 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Nỗ lực cho mục tiêu phát triển bền vững

Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong 6 tháng đầu năm, để đã đi vào vận hành nhiệm vụ chính trị năm 2018 được Chính phủ giao, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trương tổ chức thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm dưới đó.

Thứ nhất, chủ động khai thác, huy động nguồn lực để bổ sung vốn cho vay 1 số đối tượng trên địa bàn, độc đáo chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; chủ động thi công chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho năm thứ hai; tiếp tục tham mưu cho 1 số cấp, 1 số ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, có trọng tâm là tham mưu cấp vốn cho vay 1 số chương trình tín dụng chính sách bán hàng và nguồn vốn ủy thác ở địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội .

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp có 1 số tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, độc đáo đối có 1 số chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định, tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành của tổ tiết kiệm và vay vốn; nghiêm túc thực hiện lịch chuyển nhượng ở xã; theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra ở 1 số địa phương, kịp thời triển khai 1 số 1 sốh thức phòng chống, khắc phục hậu quả; thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành ở Ngân hàng Chính sách xã hội cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn ở để có 1 sốh thức xử lý.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách bán hàng, độc đáo là các chính sách bán hàng tín dụng mới, để 1 số cấp, 1 số ngành, 1 số tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn, góp phần vào sự thành công chung của hệ thống.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net