Để bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh

Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đưa ra nhiều nội dung cải cách để bảo hiểm xã hội (BHXH) thực sự là 1 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Sự quan tâm của Đảng

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Việt Nam đã trải qua rất nhiều GĐ để thực hiện chính sách bán hàng BHXH và đã sửa đổi luật rất nhiều lần. Nhưng đến nay mới có 29% lực lượng lao động tham dự hệ thống BHXH. Chúng ta thực hiện chính sách bán hàng đảm bảo thu nhập hưu và các phúc lợi khác khá tốt, nhưng vì nguyên nhân gì mà xu hướng người dân tham dự BHXH không nhanh, tốc độ lại chậm. Đây chính là thách thức cho hệ thống an sinh xã hội.

Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi tuổi già.
Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi tuổi già.

“Để khắc phục hiện trạng trên, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bán hàng BHXH. Việc Đảng, Nhà nước cải cách, mở rộng chính sách bán hàng BHXH nhằm mở thêm thời cơ cho toàn dân tiếp cận có hệ thống an sinh xã hội và hướng tới BHXH toàn dân”, ông Lợi nhấn mạnh.

Theo đấy, các chuyên gia nhận định, Nghị quyết 28-NQ/TW đã mở ra thời kỳ mới cho mọi người được tham dự vào hệ thống BHXH. Đảng, Nhà nước rất coi trọng việc chăm lo cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Theo đại diện BHXH Việt Nam, để Nghị quyết 28-NQ/TW đi vào cuộc sống, phải đã đi vào làm việc hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật liên quan đến cải cách chính sách bán hàng BHXH. Các công việc phải làm rất nhiều, cụ thể như sau:

Một là, Quốc hội cần sớm nghiên cứu kỹ thể chế hóa quan điểm, mục tiêu và các nội dung cải cách về BHXH trong các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; rà soát các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thích hợp có Nghị quyết số 28-NQ/TW để đề xuất đưa vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Trong GĐ 2019 – 2025, chú trọng đã đi vào làm việc chính sách bán hàng BHXH có liên quan trong quá trình tham khảo, sửa đổi các văn bản: Bộ luật Lao động, Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách bán hàng hưởng BHXH 1 lần đối có người lao động, Luật Người cao tuổi, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật BHXH…

Hai là, cần phải làm cách tân nhận thức của người lao động và toàn xã hội về chính sách bán hàng BHXH theo mục tiêu của Đảng và thể chế hóa Hiến pháp 2013 về an sinh xã hội. Đây vừa là ích lợi, vừa là nghĩa vụ của người lao động để bảo đảm cuộc sống trước các rủi ro trong và sau thời gian lao động.

Ba là, ngoài các đối tượng đang phải đấyng BHXH ép buộc theo quy định của Luật BHXH 2014 thì tới đấy, sẽ mở rộng đối tượng ép buộc đấyng bao gồm: chủ hộ kinh doanh; người quản lý công ty; người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền thu nhập; người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Giảm thời gian đấyng BHXH để hưởng thu nhập hưu, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham dự BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng ích lợi BHXH. Nhà nước sẽ áp dụng giảm thời gian đấyng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm và tiến tới chỉ còn 10 năm để được hưởng thu nhập hưu.

Sửa đổi các quy định về mức đấyng, căn cứ đấyng BHXH, nhằm khắc phục hiện trạng trốn đấyng, đấyng không đủ BHXH, ảnh hưởng đến ích lợi của người lao động. Tới đấy, chính sách bán hàng BHXH sẽ có bước sửa đổi quy định về căn cứ đấyng BHXH của khu vực công ty ít nhất bằng dao động 70% tổng tiền thu nhập và các khoản thu nhập khác có tính chất thu nhập của người lao động. Có nghiên cứu kỹ, phân tích dựa trên cơ sở bằng chứng khoa học về qui định đấyng – hưởng, trong đấy làm rõ mức đấyng và mật độ hưởng đảm bảo cân đối và tính bền vững của Quỹ BHXH, nhưng đồng thời phải có cơ chế xử lý đảm bảo qui định có chia sẻ trong cộng thế hệ và giữa các thế hệ trong đấyng, hưởng BHXH.

Bốn là, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, cụ thể: đã đi vào làm việc pháp luật và nâng cao tính tuân thủ pháp luật; đã đi vào làm việc tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam có tính năng cơ quan dịch vụ công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật; bảo đảm bền vững của hệ thống BHXH gắn chặt có nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc và đẩy mạnh cải cách áp dụng công nghệ tài liệu của hệ thống cơ quan BHXH, tân tiến hóa công nghệ tài liệu.

Năm là, đảm bảo cân đối tài chính Quỹ BHXH, đầu tư có hiệu quả theo qui định bảo tồn quỹ, thực hiện cơ chế công khai minh bạch. Bảo đảm sự liên kết, chia sẻ giữa quỹ ngắn hạn và quỹ hưu trí dài hạn.

Sáu là, quá trình cải cách chính sách bán hàng BHXH phải gắn chặt có cải cách chính sách bán hàng tiền thu nhập, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhận định, việc cải cách sâu rộng sẽ tạo ra nhiều thách thức, độc đáo, có các cơ quan có liên quan đến công việc này, khối lượng công việc lớn hơn, tinh thần thái độ làm việc phải tốt hơn, quy trình nghiệp vụ hướng đến người dân thuận lợi hơn. “Nếu chúng ta triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW, đảm bảo ích lợi người dân tăng lên rất nhiều”, bà Minh nói.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net