Bộ Xây dựng thoái vốn 205 tỷ đồng tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Ngày 18/6 tới đấy, ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 205 tỷ đồng (theo mệnh giá) ở Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng – Công ty cổ phần.
Bộ thi công đang nắm 94,61% tổng số cổ phiếu đang lưu hành ở Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng
Bộ thi công đang nắm 94,61% tổng số cổ phiếu đang lưu hành ở Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng

Số cổ phần trên tương đương 94,61% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá khởi điểm 13.300 đồng/cổ phần.

Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trước đấy là Công ty Kiến Trúc Hải Phòng, được thành lập năm 1958 trực thuộc Bộ Xây dựng, năm 1981 đổi thành Công ty Xây dựng số 16.

Năm 1996 Bộ Xây dựng chọn lọc thành lập Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng trên có sở tổ chức lại Công ty thi công số 16 và 1 số đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 2013, Công ty được cổ phần hóa và trở thành Tổng doanh nghiệp thi công Bạch Đằng – CTCP, năm 2015 trở thành doanh nghiệp đại chúng, năm 2017 được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán có mã chứng khoán BDC.

Hiện nay, vốn điều lệ của Tổng doanh nghiệp đạt hơn 217 tỷ đồng, trong đây Bộ Xây dựng nắm giữ cổ phần chi phối 94,61%. Tổng doanh nghiệp có 1 doanh nghiệp con là Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 có mật độ có đạt 55,31% và 20 doanh nghiệp liên kết có mật độ có từ 4% đến 37%.

Tổng doanh nghiệp làm việc trong những lĩnh vực: thi công công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng thành thị và khu công nghiệp; thi công nhà những loại; thi công công trình đường sắt và đường bộ; kinh doanh BDS; đã đi vào hoạt động công trình thi công…

Kết quả làm việc kinh doanh của Tổng doanh nghiệp (hợp nhất) năm 2016 – 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

2.792

2.711

-2,88

Doanh thu thuần

2.162

2.669

23,44

Lợi nhuận sau thuế

22,8

7,7

-66,10

Hệ số LNST/Vốn CSH (%)

7,18

2,89

Hệ số LNST/DT thuần (%)

1,06

0,29

Cổ tức (%)

3

3

0

Nguồn: BCTChợp nhất kiểm toán năm 2017 của Tổng doanh nghiệp

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

% tăng giảm so có năm 2017

Doanh thu thuần

3.561

60,82

Lợi nhuận sau thuế

20

35,60

Hệ số LNST/Vốn CSH (%)

7,86

Hệ số LNST/DT thuần (%)

0,56

Cổ tức (%)

3

Nguồn: Tổng doanh nghiệp Xây dựng Bạch Đằng

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net