Bảo hiểm Hàng không áp dụng quản lý chất lượng ISO 9001:2015 bản mới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) cho biết đã đưa vào tiến hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO, phiên bản 9001:2015 do Trung tâm Quacert Việt Nam tái cấp giấy chứng nhận.
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, VNI chuẩn bị tổng doanh thu 934,5 tỷ đồng
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, VNI chuẩn bị tổng doanh thu 934,5 tỷ đồng

ISO 9001:2015 là phiên bản thứ 5, có một vài một vàih tân quan trọng, được xem là bộ nguyên tắc hiệu quả nhất, dễ tiến hành trong thực tại hơn, nhằm cung cấp cho một vài một vàih tân lớn của nền kinh tế địa cầu.

Quy trình làm việc theo Hệ thống này là “Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở căn cứ vào bối cảnh của công ty để thực hiện một vài nguyên tắc.

Ông Trần Trọng Dũng, Tổng Giám đốc VNI cho biết, việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc ISO 9001:2015 trong làm việc kinh doanh bảo hiểm, nhằm tạo ra sự nhất quán trong công việc trên toàn Tổng công ty, chuẩn hóa một vài quy trình làm việc và loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, để phòng ngừa rủi ro.

Việc nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cũng nằm trong mục tiêu của VNI trong việc tạo động lực, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức của nhân viên.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, VNI chuẩn bị tổng doanh thu 934,5 tỷ đồng (trong đây doanh thu bảo hiểm 842 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp từ làm việc kinh doanh 16,9 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tưtài chính 91,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,05 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, tổng tài sản của VNI đạt gần 1.076 tỷ đồng, vốn chủ có hơn 820 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ làm việc kinh doanh bảo hiểm của VNI trong quý I/2018 đạt hơn 131 tỷ đồng, doanh thu làm việc tài chính đạt hơn 16,2 tỷ đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net